Charles Bronson

Representació en plastilina de l'actor Charles Bronson (amb l'indumentaria propia de la pel.lícula "The mechanic"). Aquest ninot va ser crat per a una animació d'especialització, amb dicció realista.

Representación en plastilina del actor Charles Bronson (con la indumentaria propia de la película "The mechanic"). Este muñeco fue creado para una animación de especialización, con dicción realista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario